Trở Lại Mục Lục

Quyển VI:

Chế Tài Trong Giáo Hội

Phần II: Hình Phạt Cho Từng Tội Phạm

Thiên 7:

Tổng Tắc

 

Ðiều 1399: Ngoài những trường hợp do luật này hay các luật khác ấn định, sự vi phạm bên ngoài đến thiên luật hay giáo luật chỉ có thể bị phạt hình phạt xứng đáng khi tính cách trầm trọng đặc biệt của sự vi phạm đòi hỏi, và khi nhu cầu phòng ngừa hay sửa chữa gương xấu thúc bách.

 

(Nhóm Dịch Thuật Việt ngữ Bộ Giáo Luật)

 


Comment: