Audio

LM Micae Nguyễn Trường Luân, CSsR

Radio Giờ Của Mẹ 2013 #57, Bài Giảng Của Lm Michael Nguyễn Trường Luân July 8, 13 (2)
Radio Giờ Của Mẹ 2013 #56, Bài Giảng Của Lm Michael Nguyễn Trường Luân July 8, 13 (1)
Jesus is love
Be loving
EMMAU Story
Tuần Đại Phúc P1
Tuần Đại Phúc P2
Tuần Đại Phúc P3
Tuần Đại Phúc P4
Tuần Đại Phúc P5
Tuần Đại Phúc P6
Tuần Đại Phúc P7
Các Audio Khác