Các Video Khác

LM Nguyễn Trường Luân


Tập
Bài giảng lễ Chúa Thăng Thiên
Bài giảng lễ Chúa Thăng Thiên
Giảng lễ suy tôn Lòng Chúa Thương Xót
Giảng lễ suy tôn Lòng Chúa Thương Xót
Bài Giảng Thánh Lễ, 23-06-14
Bài Giảng Thánh Lễ, 23-06-14
Mục vụ chữa lành -- Những suy tư
Mục vụ chữa lành -- Những suy tư
Tĩnh Tâm Đại Phúc 12.07.2013
Tĩnh Tâm Đại Phúc 12.07.2013
Tĩnh Tâm Đại Phúc 11.07.2013
Tĩnh Tâm Đại Phúc 11.07.2013
Tĩnh Tâm Đại Phúc 09.07.2013
Tĩnh Tâm Đại Phúc 09.07.2013
Tĩnh Tâm Đại Phúc 08.07.2013
Tĩnh Tâm Đại Phúc 08.07.2013
Tĩnh tâm Tam Nhật Đại Phúc với Chúa Thương Xót
Tĩnh tâm Tam Nhật Đại Phúc với Chúa Thương Xót
Tĩnh tâm Tam Nhật Đại Phúc với Chúa Thương Xót
Tĩnh tâm Tam Nhật Đại Phúc với Chúa Thương Xót
Tìm Hiểu Sống Đạo-CT60-Phần 1
Tìm Hiểu Sống Đạo-CT60-Phần 1
Tìm Hiểu Sống Đạo-CT60-Phần 2
Tìm Hiểu Sống Đạo-CT60-Phần 2
Tìm Hiểu Sống Đạo-CT123-Phần 1
Tìm Hiểu Sống Đạo-CT123-Phần 1
Tìm Hiểu Sống Đạo-CT123-Phần 2
Tìm Hiểu Sống Đạo-CT123-Phần 2
Tìm Hiểu Sống Đạo-CT123-Phần 3
Tìm Hiểu Sống Đạo-CT123-Phần 3
Đường vào Thánh Kinh, Mc 6:6b-13
Đường vào Thánh Kinh, Mc 6:6b-13
Mc 8:11-13 Phần 2
Mc 8:11-13 Phần 2
Cảm Nghiệm Hồng Ân ngày 11-10-10
Cảm Nghiệm Hồng Ân ngày 11-10-10