Các Video Khác
Lẽ Sống Hôm Nay


Xin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem videoTập
Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng (Mt 18,12-14)
Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng (Mt 18,12-14)
Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng (Lc 5,17-26)
Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng (Lc 5,17-26)
Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng (Lc 3,1-6)
Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng (Lc 3,1-6)
Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng (Lc 1,26-38)
Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng (Lc 1,26-38)
Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng C (Mt 9,27-31)
Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng C (Mt 9,27-31)
Thứ Năm tuần I Mùa Vọng C (Mt 7,21.24-27)
Thứ Năm tuần I Mùa Vọng C (Mt 7,21.24-27...
Thứ Tư tuần I Mùa Vọng C (Mt 15,29-37)
Thứ Tư tuần I Mùa Vọng C (Mt 15,29-37)
Thứ Ba tuần I Mùa Vọng C (Lc 10,21-24)
Thứ Ba tuần I Mùa Vọng C (Lc 10,21-24)
Thứ Hai tuần I Mùa Vọng C (Mc 16,15-20)
Thứ Hai tuần I Mùa Vọng C (Mc 16,15-20)
Chúa Nhật tuần I Mùa Vọng C (Lc 21, 25-28.34-36)
Chúa Nhật tuần I Mùa Vọng C (Lc 21, 25-2...
Thứ Bảy tuần 34 Thường Niên B
Thứ Bảy tuần 34 Thường Niên B
Thứ Sáu tuần 34 Thường Niên B
Thứ Sáu tuần 34 Thường Niên B
Thứ Sáu tuần 34 Thường Niên B
Thứ Sáu tuần 34 Thường Niên B
Thứ Năm tuần 34 Thường Niên B
Thứ Năm tuần 34 Thường Niên B
Thứ Tư tuần 34 Thường Niên B
Thứ Tư tuần 34 Thường Niên B
Thứ Ba tuần 34 Thường Niên B
Thứ Ba tuần 34 Thường Niên B
Thứ Hai tuần 34 Thường Niên B
Thứ Hai tuần 34 Thường Niên B
Chúa Nhật tuần 34, Lễ Chúa Kitô Vua
Chúa Nhật tuần 34, Lễ Chúa Kitô Vua
Thứ Bảy tuần 33 Thường Niên B
Thứ Bảy tuần 33 Thường Niên B
Thứ Sáu tuần 33 Thường Niên B
Thứ Sáu tuần 33 Thường Niên B
Thứ Năm tuần 33 Thường Niên B
Thứ Năm tuần 33 Thường Niên B
Thứ Tư tuần 33 Thường Niên B
Thứ Tư tuần 33 Thường Niên B
Thứ Ba tuần 33 Thường Niên B
Thứ Ba tuần 33 Thường Niên B
Thứ Hai tuần 33 Thường Niên B
Thứ Hai tuần 33 Thường Niên B
Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên B
Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên B
Thứ Bảy tuần 32 Thường Niên B
Thứ Bảy tuần 32 Thường Niên B
Thứ Sáu 16. 11. 2018 BƯỚC ĐI VỚI CHÚA
Thứ Sáu 16. 11. 2018 BƯỚC ĐI VỚI CHÚA
Thứ Năm 15. 11. 2018 ĐÓN NHẬN NƯỚC THIÊN CHÚA
Thứ Năm 15. 11. 2018 ĐÓN NHẬN NƯỚC THIÊN...
Thứ Tư 14. 11. 2018 BIẾT ƠN
Thứ Tư 14. 11. 2018 BIẾT ƠN
Thứ Ba 13. 11. 2018 CÙNG VỚI CHÚA GIÊSU VÀO ĐỜI PHỤC VỤ
Thứ Ba 13. 11. 2018 CÙNG VỚI CHÚA GIÊSU ...
Lời Hằng Sống Thứ Hai 12.11.2018: HÃY THA THỨ HẾT LÒNG
Lời Hằng Sống Thứ Hai 12.11.2018: HÃY TH...
Chúa Nhật tuần 32 Thường Niên B
Chúa Nhật tuần 32 Thường Niên B