Audio

LM Joseph Nguyễn Thái

Bài Giảng St. Paul 7, Jul 7, 13
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2012 - Nóng Giận (Mt 7:7-12) – Phần 3
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2012 - Nóng Giận (Mt 7:7-12) – Phần 2
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2012 - Nóng Giận (Mt 7:7-12) – Phần 1
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2012 - Tha Thứ (Mt 5: 20-26) – Phần 1
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2012 - Tha Thứ (Mt 5: 20-26) – Phần 2
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2012 - Tha Thứ (Mt 5: 20-26) – Phần 3
Giả Hình 1
Giả Hình 2
Cầu Nguyện I
Cầu Nguyện II
Sám Hối
Yêu Thương
Giả Hình (Mt 23: 1-2)
Phục Vụ và Hy Sinh (Mt 20: 17-28)
Trông Cậy (Lc 16: 19-31)
Các Audio Khác