Các Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa

Cha Trần Đình Long

Dòng Thánh Thể - Tại Nhà Thờ Chí Hoà, Việt Nam


Email: vietnamlong2003@yahoo.com
Phone: 0903.760.933 Vui lòng chỉ nhắn tin, không gọi

Xin Xem Thêm - CDs - 300 Bài Giảng LTX Chúa:  
1.   2.   3.   4.   5.   6  

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật III Mùa Vọng
Bài Chia Sẻ Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
Bài Chia Sẻ Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Bài Chia Sẻ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Vọng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Audio Tâm Thư
Long thuong xot 1
Long thuong xot 2
Long thuong xot 3
Long thuong xot 4
Long thuong xot 5
Long thuong xot 6
Long thuong xot 7
Long thuong xot 8
Long thuong xot 9
Long thuong xot 10
Long thuong xot 11
Long thuong xot 12
Long thuong xot 13
Long thuong xot 14
Long thuong xot 15
Long thuong xot 16
Long thuong xot 17
Long thuong xot 18
Long thuong xot 19
Long thuong xot 20
ngày 12/4/2012, tại nhà thờ Chí Hoà
ngày 19.4.2012, tại nhà thờ Chí Hoà
Ngày 26.4.2012 tại nhà thờ Chí Hoà
Ngày 3.5.2012, tại nhà thờ Chí Hòa
ngày 10.5.2012, tại nhà thờ Chí Hoà
17.5.2012, tại nhà thờ Chí Hòa
Bài Giảng Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa ngày 24.5.2012
ngày 31.5.2012 tại nhà thờ Chí Hòa
nhà thờ Chí Hòa ngày 7.6.2012
nhà thờ Chí Hòa, Sài gòn Ngày 14.6.2012
nhà thờ Chí Hoà, ngày 21.6.2012
Ngày 28.6.2012 tại nhà thờ Chí Hoà
nhà thờ Chí Hoà, Sài gòn Ngày 12.07.2012
Ngày 19.7.2012, tại nhà thờ Chí Hoà
nhà thờ Chí Hoà, SG Ngày 26.7.2012

Các Audio Khác